Sdělení ke splnění informační povinnosti

Společnost MABAR, spol. s r.o., IČO: 63217899, se sídlem Nad Oborou 5/2, Hradec Králové, 503 41. („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem plnění smlouvy, právní povinnosti či oprávněného zájmu o zabezpečení majetku a OÚ jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu, trvalé bydliště, telefonní číslo, e-mail, záznam bezpečnostního systému. Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu určenou právními předpisy ČR. Záznam bezpečnostního systému po dobu 14 dní.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:
MABAR, spol. s r.o., Nad Oborou 5/2, Hradec Králové 503 41
IČ: 63217899
e-mail: cerny@pno.cz
Penzion Nad Oborou v Hradci Králové hodnocení
Update cookies preferences